Eye Care

Eyecare in Holi

1. Wear Protective Eyewear One of the most effective ways to protect your eyes during Holi is wearing protective eyewear. You can opt for swimming goggles, which are readily available and affordable. These goggles provide a tight seal around your eyes, preventing water and colored powders from getting in. 2. Avoid Contact Lenses Contact lenses […]

Eyecare in Holi Continue Reading »

Intravitreal Injections

In the last decade and a half, there have been great advances in the treatment of diseases of the retina. Understanding of diseases is greatly enhanced by revolutionary technologies like Optical Coherence Tomography (OCT), OCT Angiography (OCTA), fluorescein angiography, and Autofluorescence imaging at eye clinics as well as research that has taken place in various

Intravitreal Injections Continue Reading »

मधुमेह व नेत्रविकार

भारतातील व भारतीय उपखंडातील समाजामध्ये मधुमेहाचे प्रमाण जवळ जवळ १८% इतके वाढले आहे. जगातील इतर लोकांपेक्षा हे  खुपच जास्त आहे. डोळे, मूत्रपिंड, हातापयाच्या नसा, ह्रदय, मेंदू इत्यादि महत्वाच्या अवयावांवर मधुमेहाचा दुष्परिणाम होउन प्राणघातक व दृष्टिभक्षक आजार होऊ शकतात. डोळ्यात मधुमेहामुळे होणारे दुष्परिणाम व त्यावरील उपचार याची आपण माहिती घेऊ.   डोळ्यांची रचना:       डोळा कॅमेर्याप्रमाणे काम करतो.

मधुमेह व नेत्रविकार Continue Reading »

रेटायनल डिटॅचमेंट (नेत्रपटल सरकणे)

डोळा कॅमेर्याप्रमाणे काम करतो. कॅमेर्यामध्ये बाहेरील गोष्टींची प्रतिमा फिल्म्वर पडते व फोटो निघतो. नेत्रपटल ही डोळ्याच्या कॅमेर्यची फिल्मच आहे. या नेत्रपटलावारिल मॅक्युला हा टाचणीच्या डोक्याएवढा भाग अत्यंत संवेदनाक्षम असतो. नेत्रपतालाच्या इतर भागंपेक्षा अनेकपटीनी अधिक. आपण जेव्हा एखादया वस्तूकडे पहातो तेंव्हा डोळ्यामध्ये येणारे प्रकाश किरण नेत्रपटलावर (रेटिना) फोकस केले जातात. नेत्रपटलावर  समोरील गोष्टीची प्रतिमा तयार होते

रेटायनल डिटॅचमेंट (नेत्रपटल सरकणे) Continue Reading »

Scroll to Top
Scroll to Top

Book an Appointment Now

popup form